ใบสมัครงาน
บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จำกัด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- ประกันสังคม และประกันสุขภาพ (ประกันกลุ่ม สิทธิประโยชน์ตามอายุงาน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานที่มีอายุงานเกิน 1 ปีขึ้นไป)
- ชุดฟอร์ม
- ค่าทำงานล่วงเวลา (โอที)
- ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการทำงานนอกสถานที่
- สัมมนาประจำปี สังสรรค์ปีใหม่ กินเจ คริสมาสต์ ฯลฯ
- โบนัสประจำปี
- และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานขายออนไลน์
พนักงานฝ่ายบัญชี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
ผู้ช่วยช่าง