ใบสมัครงาน
บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จำกัด

คำแนะนำในการกรอกข้อมูล

1. กรอกทุกช่องที่มี *

2. ใส่ปี คริสตศักราช (คส.) เช่น 2020 แทน 2563 เพราะถ้าใส่ พุทธศักราช (พศ.) จะแสดงผลผิดพลาด

เลขที่
ตำแหน่งงานที่สมัคร*
วันที่สมัคร*
ชื่อไทย*
นามสกุล*
Name*
Surname*
พร้อมที่จะเริ่มงานได้* ทันที ภายใน
ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ*
อีเมล์*
Facebook
Line ID
Instagram
PERSONAL DATA ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ*
ชาย หญิง
ส่วนสูง*
น้ำหนัก*
สัญชาติ*
ศาสนา*
วัน เดือน ปี เกิด*
อายุ*
สถานที่เกิด*
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน*
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้* ตามทะเบียนบ้าน อื่น ๆ
เลขที่บัตรประชาชน*
วันที่ออก*
วันที่หมดอายุ*
ใบขับขี่รถยนต์/รถรับจ้างสาธารณะ
เลขที่
วันอนุญาต
วันหมดอายุ
ประเภท
ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
เลขที่
วันอนุญาต
วันหมดอายุ
ประเภท
FAMILY DATA ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
ชื่อ-นามสกุลบิดา*
อายุ*
ที่อยู่ของบิดา*
อาชีพของบิดา*
สถานที่ประกอบอาชีพ/บริษัท*
ตำแหน่ง*
ชื่อ-นามสกุลมารดา*
อายุ*
ที่อยู่ของมารดา* อยู่ที่เดียวกับบิดา อยู่คนละที่
อาชีพของมารดา*
สถานที่ประกอบอาชีพ/บริษัท*
ตำแหน่ง*
สถานภาพผู้สมัคร*
โสด แต่งงาน หย่า/หม้าย แยกกัน
จำนวนบุตร
จำนวนบุตรที่ศึกษาอยู่
คุณมีพี่น้องหรือไม่*
ไม่มี มี
Property ทรัพย์สิน
บ้านที่อยู่อาศัย*
เป็นของตนเอง อาศัยอยู่กับ(ระบุความสัมพันธ์) บ้านเช่าอยู่เอง หอพัก
รถยนต์*
ไม่มี มี
EDUCATION AND TRAINING BACKGROUNDS ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม
มัธยมต้น*
มัธยมปลาย ปวช.*
อนุปริญญา ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
การฝึกอบรม
ทักษะพิเศษอื่น ๆ (ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ภาษา และอื่น ๆ)
WORK EXPERIENCES ประวัติการทำงาน
โปรดแจ้งประวัติการทำงานของท่านตามลำดับจากที่ทำปัจจุบันหรืองานที่ทำครั้งสุดท้ายเป็นต้นไป (รวมถึงงาน Part-time ด้วย)
ชื่อ/ที่ตั้งบริษัท (1)
ชื่อ
ที่ตั้ง
เบอร์โทร
ชื่อผู้บังคับบัญชา
วัน เดือน ปี
เข้า
ออก
ตำแหน่ง
เข้า
ออก
เงินเดือน
เข้า
ออก
ลักษณะงาน (ต้องใส่)/สาเหตุที่ลาออก
ชื่อ/ที่ตั้งบริษัท (2)
ชื่อ
ที่ตั้ง
เบอร์โทร
ชื่อผู้บังคับบัญชา
วัน เดือน ปี
เข้า
ออก
ตำแหน่ง
เข้า
ออก
เงินเดือน
เข้า
ออก
ลักษณะงาน (ต้องใส่)/สาเหตุที่ลาออก
ชื่อ/ที่ตั้งบริษัท (3)
ชื่อ
ที่ตั้ง
เบอร์โทร
ชื่อผู้บังคับบัญชา
วัน เดือน ปี
เข้า
ออก
ตำแหน่ง
เข้า
ออก
เงินเดือน
เข้า
ออก
ลักษณะงาน (ต้องใส่)/สาเหตุที่ลาออก
ชื่อ/ที่ตั้งบริษัท (4)
ชื่อ
ที่ตั้ง
เบอร์โทร
ชื่อผู้บังคับบัญชา
วัน เดือน ปี
เข้า
ออก
ตำแหน่ง
เข้า
ออก
เงินเดือน
เข้า
ออก
ลักษณะงาน (ต้องใส่)/สาเหตุที่ลาออก
REFERENCE บุคคลอ้างอิง
โปรดให้รายชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งทางบริษัทสามารถสอบถามประวัติท่านได้โดยละเอียด*
(ไม่มีข้อมูลใส่ - ห้ามปล่อยว่าง)
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
EMERGENCY CONTACT บุคคลที่ติดต่อได้เวลาฉุกเฉิน*
(ไม่มีข้อมูลใส่ - ห้ามปล่อยว่าง)
คนที่ 1
คนที่ 2
PLEASE, ANSWER ALL QUESTION กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
- ท่านติดยาเสพย์ติด หรือเคยติดยาเสพย์ติดหรือไม่*
เคย ไม่เคย
- ท่านเคยต้องโทษจำคุก หรืออยู่ระหว่างการรอลงอาญาสำหรับคดีใด ๆ หรือไม่*
เคย ไม่เคย
- ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมต่อการปฏิบัติงานหรือไม่*
ใช่ ไม่ใช่
- ท่านเคยถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่*
ใช่ ไม่ใช่
- ท่านเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่*
เป็น ไม่เป็น
- ท่านมีคนรู้จักที่ทำงานอยู่ในบริษัทฯ นี้หรือไม่*
ไม่มี มี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น และหลักฐานต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ